Mažiausi leistini atstumai planuojant namo statybas

1. Priešgaisriniai atstumai

(gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas, užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų lauko sienų)

Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatų:

Mažiausi leistini atstumai planuojant namo statybas

Pastaba: priešgaisriniai atstumai tarp pastatų gali būti neišlaikomi Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose numatytais atvejais – atlikus skaičiavimus ir tinkamai juos apiforminus galima du per arti esančius pastatus priskirti vienam gaisriniam skyriui, tada atstumas tarp jų nėra normuojamas. Kad tai padaryti, reikia tiksliai nustatyti pastatų atsparumo ugniai laipsnius ir paskaičiuoti maksimalius leistinus gaisrinio skyriaus plotus.

2. Sanitariniai atstumai

Mažiausi leistini sanitariniai atstumai (m) tarp statinių atsižvelgiant į jų paskirtį:

Mažiausi leistini atstumai planuojant namo statybas

3. Atstumai nuo statinių pamatų iki inžinerinių tinklų ir įrenginių

Mažiausi leistini atstumai planuojant namo statybas

Pastabos :

  • Gyvenamuosius namus draudžiama statyti: kelių apsaugos zonose, geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose, aerodromų sanitarinėje apsaugos zonoje, rezervinėse teritorijose, gamybinių objektų sanitarinėse apsaugos zonose, pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, sanitarinėse apsaugos zonose ir kt.

 4. Mažiausi leistini atstumai tarp želdinių ir statinių elementų

Mažiausi leistini atstumai planuojant namo statybas

5. Atstumai iki kaimyninių pastatų ir inžinerinių tinklų (kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų interesai).

Mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos ir gatvių raudonųjų linijų:

Mažiausi leistini atstumai planuojant namo statybas

6. Kiti atvejai

Namo bei kitų statinių išdėstymas sklype turi neprieštarauti apribojimams, nurodytiems teritorijų planavimo dokumentuose, specialiuosiuose architektūros reikalavimuose ir kt.

Informacija parengta vadovaujantis statybos techniniais reglamentais (STR), Statybos įstatymu bei kitais LR teisės aktais.

Scroll to Top